VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro kurzy plavání v plavecké škole Hastrmánek

 

 1. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek
 2. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup kurzů plavání v plavecké škole Hastrmánek.

přes webové rozhraní www.hastrmanekplavani.cz

 

 1. Nákup kurzu probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a

Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem kurzu na www.hastrmanekplavani.cz souvisí.

 

 1. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než kurz

koupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před objednáním kurzu plavání.  Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Tím, že kliknete na tlačítko „přihlásit“, mi totiž dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu a spolupráce, jaký zde popisuji.

 

 1. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. Pro rychlejší orientaci je tu obsah:

Obsah VOP:

 1. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek
 2. Důležité pojmy (definice)

III. Objednávka a uzavření Kupní smlouvy

 1. Cena kurzu a platba, náhrady, storno podmínky
 2. Dodací podmínky
 3. Odstoupení od Kupní smlouvy

VII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

VIII. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

 1. Závěrečná ustanovení

 

 1. Důležité pojmy (definice)
 2. PRODÁVAJÍCÍ.

Prodávajícím je: Tereza Chlebusová Kandráčová

IČ: 733 03 283

DIČ: CZ 7955105081

S místem podnikání: Svobody 171/48, 747 23 Bolatice

Zapsaný v živnostenském rejstříku

Adresa pro doručování elektronické pošty: info@hastrmanekplavani.cz

 1. KUPUJÍCÍ. Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.hastrmanekplavani.cz

uzavře se mnou jako Prodávajícím Kupní smlouvu, a tím koupí kurz plavání. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba - OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) anebo spotřebitel.

 

 1. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít zato, že Kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.
 2. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je to Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.
 3. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je to taková Kupní smlouva, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním

objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

 1. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále téžjen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Kupující objednává kurz plavání přes webové rozhraní, tj. skrze automatický objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře.
 2. POPIS KURZU PLAVÁNÍ. Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízeného kurzu plavání, včetně uvedení toho, co obsahuje, komu je určen, co zákazníkovi může přinést a v jaké formě je poskytován. Veškeré informace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru.
 3. OBJEDNÁNÍ kurzu. Pro objednání kurzu plavání přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář „přihláška“, kde jako Kupující vyplníte vaše jméno, příjmení nebo firmu, adresu, email, u podnikatelů IČ, DIČ, a zvolíte způsob úhrady.

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do

objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti.

Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Odeslat“.

O obdržení objednávky vás budu informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímám, zašlu vám informaci o přijetí objednávky v následném mailu. Do okamžiku než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena.

V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

 1. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná.

IV.Cena kurzu plavání a platba

 1. CENA kurzu plavání. Na webovém rozhraní je vždy uvedena i aktuálně platná cena kurzu plavání. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Vzhledem k charakteru kurzu nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko „Odeslat“ je proto již konečnou cenou.)
 2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u kurzu plavání v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu Kurz plavání poskytnout, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně

chybné ceny, jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

 1. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám Kurz plavání poskytnout až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny.
 2. ZPŮSOB PLATBY. Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

- Bezhotovostně bankovním převodem na můj účet (platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny):

pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky.

Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba spárována. .

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých.

 

 1. SPLATNOST KUPNÍ CENY.

V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, v zálohové faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet. Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

Kurz plavání není možné hradit formou splátkového kalendáře. Nebude-li vaše platba připsána na náš účet týden před zahájením kurzu plavání, je vaše přihláška pokládána za neplatnou, a s vaší účastí v kurzu se již dále nezabýváme.

 1. Dodací podmínky
 2. ZPŮSOB DODÁNÍ kurzu plavání. Vyplněním objednávky „přihlášky“ a zaplacením kurzovného, jste zapsáni do aktuálního kurzu plavání. Informace o jeho začátku a konci vám přijdou do vaší mailové schránky. 
 3. DODACÍ LHŮTA. Délka kurzu plavání závisí na vámi zvolené délce kurzu plavání. Zápis do kurzu plavání probíhá třikrát ročně, vyplněním a odesláním přihlášky se přihlašujete do kurzu plavání, který teprve bude začínat. V průběhu kurzu plavání, přijímáme přihlášky až do následujícího běhu kurzů.
 4. NÁKLADY NA DOPRAVU. S ohledem na charakter produktu nejsou účtovány žádné náklady na dopravu.
 1. STORNO pokud se zúčastníte prvních dvou lekcí plavání a plavání se vám z jakéhokoliv důvodu nebude líbit, nebo se budete chtít odhlásit z kurzu plavání, oznamte to neprodleně písemně na naši mailovou adresu. Bude vám odečtena cena za vybrané jednotlivé lekce a přeplatek vrácen na váš účet.
 2. STORNO  v případě, že se přihlásíte do kurzu plavání, nezaplatíte a ani se neodhlásíte písemně na e-mail jsme nuceni po vás vyžadovat poplatek 700 korun. A to z důvodu, že se zapsáním do kurzu blokujete místo jiným zájemcům a následně máme s tímto stornováním vaší účasti nemalé problémy v účetnictví i organizaci kurzů. Proto prosím, v případě jakékoliv změny nás ihned informujte. 

 V případě, že nebudete navštěvovat lekce plavání a ani si tyto lekce nebudete omlouvat. Plavecká škola vám neposkytne žádnou náhradu či kompenzaci.

Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.

.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Ze zákona může spotřebitel od smlouvy uzavřené distančním způsobem zpravidla

odstoupit bez udání důvodů ve 14denní lhůtě od uzavření kupní smlouvy. Protože mi však maximálně záleží na vaší spokojenosti, poskytuji vám nad rámec zákonných povinností garanci spokojenosti. Máte možnost ve lhůtě do 14 dnů od nastoupení do Kurzu odstoupit od této smlouvy bez uvedení jakéhokoli důvodu, pokud kurz plavání nesplní vaše očekávání nebo i z jakéhokoli jiného důvodu. V takovém případě mě prosím o uplatnění garance spokojenosti informujte elektronicky na info@hastrmanekplavani.cz nebo písemně na adresu uvedenou v úvodu těchto VOP. V informaci uveďte, že využíváte právo ve 14denní lhůtě odstoupit od Kupní smlouvy v rámci garance spokojenosti a přiložte prosím pokud možno i doklad o koupi kurzu plavání nebo sdělte aspoň datum nákupu, vaše identifikační údaje a údaj o tom, jaký kurz plavání jste zakoupili. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

 1. Uplatnění garance spokojenosti formou podle předchozího odstavce ve 14denní lhůtě znamená, že musí být odstoupení od Kupní smlouvy odesláno mailem na

Info@hastrmanekplavani.cz nebo odesláno poštou na moji adresu uvedenou v čl. II. odst. 1

VOP.

 1. Jako Kupující můžete od Kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek VIII. VOP).

Jako Prodávající jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného

porušení vašich povinností z Kupní smlouvy. Pokud by ze strany Kupujícího nedošlo k úhradě kupní ceny ani ve lhůtě 10 dní po splatnosti, Kupní smlouva se uplynutím této lhůty ruší.

 1. Je-li Vám společně s kurzem poskytnut dárek, bonus, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě kupní ceny, není-li na webovém rozhraní uvedeno, že jsou posílány až po uplynutí lhůty garance spokojenosti.

VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

 1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména

ustanoveními § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

 1. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.
 2. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit mailem na elektronickou adresu Info@hastrmanekplavani.cz nebo zaslat písemně na adresu uvedenou v čl. II VOP. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení, jste-li spotřebitel.
 3. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
 4. Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost,

kontaktujte mě prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese

Info@hastrmanekplavani.cz

 1. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný

živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

 1. Pokud mezi mnou jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 1. Uvádím, že nejsem vázána žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).
 2. Závěrečná ustanovení
 3. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.
 4. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete na

webovém rozhraní.

 1. Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro

Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání

objednávky.

 1. Tyto VOP jsou účinné 23. 5. 2018